Przejęcia, kupno spółek

Najczęściej powodem chęci sprzedaży lub likwidacji Spółki jest nieopłacalność dalszego jej prowadzenia. Brak czasu, trwające lub spodziewane uciążliwe kontrole, zadłużenie, trudna sytuacja rynkowa, brak możliwości osiągnięcia zakładanych celów i zysków, stałe koszty utrzymania Spółki i obowiązki wobec organów państwowych skłaniają do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie działalności. Pierwsze co przychodzi na myśl, to likwidacja przedsiębiorstwa lub ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia przesłanek. Taki proces jest kosztowny, czasochłonny oraz obarczony skomplikowaną procedurą, a postępowania sądowe trwają wiele miesięcy i nie gwarantują sukcesu w  przypadku wystąpienia komplikacji.

Prostszym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów przedsiębiorstwa, które może nastąpić niemal od ręki. Spółka będzie dalej funkcjonować i wywiązywać się ze swoich zobowiązań, a powołany zarząd przez nowego udziałowca będzie dalej pełnił swoje obowiązki, lecz zbywca udziałów nie będzie już uczestniczył w prowadzeniu Spółki. Zbywca od tego momentu nie będzie miał żadnych zobowiązań i obowiązków wobec Spółki. Były zarząd i udziałowcy zyskują w ten sposób czas na uporządkowanie spraw i zabezpieczenie swoich interesów. Kompetentny nabywca i jego zarząd, ze świeżym i pozbawionym emocji podejściem do toczących się spraw poprowadzi postępowania zgodnie z interesem Spółki i byłych właścicieli. Jest to najlepsze i najtańsze rozwiązanie, o ile mamy do czynienia z godnym zaufania nabywcą. Przekazanie kontroli nad Spółką może okazać się błędem, w przypadku gdy nowy zarząd i udziałowcy pozostawią sprawy same sobie.

Oferowane przez Nas rozwiązanie przejęcia Spółki wraz z przejęciem wszystkich obowiązków (prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych, sądowych, negocjacji i postępowań układowych), są czynione zgodne z prawem. Wykorzystywane procedury i strategie zostały wypracowane i są stosowane w oparciu o własne doświadczenie oraz kompetentne zaplecze prawników i doradców. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, gwarantując zaangażowanie, wiedzę, doświadczenie, profesjonalizm i niekonwencjonalne rozwiązania. Poniżej prezentujemy przykładowy plan przejęcia przedsiębiorstwa.

Przykładowy plan przejęcia (kupna udziałów) przedsiębiorstwa.

CZĘŚĆ I  (wymiana korespondencji elektroniczna, ew. tradycyjna, i dodatkowo ew. kontakt osobisty)

 1. Umowa o zachowaniu poufności oraz oferta wstępna.
 2. Wymiana informacji, (sytuacja Spółki, stan faktyczny, oczekiwania, strategie).
 3. Proces negocjacji ceny za udziały oraz prowizji za transakcję.
 4. Umowa przedwstępna przejęcia przedsiębiorstwa.
 5. Przygotowanie i dostarczenie kupującemu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji.

CZĘŚĆ II (czynności u notariusza)

 1. Uchwała – zgoda Spółki na zbycie udziałów.
 2. Rezygnacja wspólników z prawa pierwokupu udziałów.
 3. Umowa sprzedaży udziałów.

CZĘŚĆ III (czynności u notariusza)

 1. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 240 k.s.h.
 2. Uchwała – odwołanie członków zarządu Spółki.
 3. Uchwała – powołanie nowego zarządu Spółki.
 4. Uchwała – zmiana statutu spółki w zakresie zmiany nazwy firmy, siedziby, zmiany zakresu prowadzenia działalności (PKD), powołanie prokury samoistnej Spółki, przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki.
 5. Uchwała – udzielenie absolutorium byłemu zarządowi Spółki za okres sprawowania funkcji.
 6. Protokolarne przejęcie od byłego zarządu wszelkiej dokumentacji oraz innych składników Spółki do rąk własnych lub przesyłką pocztową.
 7. Podpisanie zobowiązania nowego zarządu do dopełnienia wszelkich czynności urzędowych w wyznaczonym terminie.
 8. Podpisanie zobowiązania nowego zarządu do odpowiedzialności materialnej za sposób wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjętą funkcją.
 9. Rozliczenie transakcji.

CZĘŚĆ IV (czynności w wyznaczonym terminie dokonywane przez nowy zarząd)

 1. Przygotowanie i złożenie dokumentacji do dokonania zmian w KRS, US, ZUS, GUS w uzgodnionym terminie.
 2. Udostępnienie klientowi (SPRZEDAJĄCEMU) konta w systemie informatycznym do śledzenia historii zdarzeń w Spółce po sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przykładowe warianty przejęcia Spółki w odniesieniu do jej sytuacji.

Wariant I (dotyczy Spółki, która nie wykazywała obrotu przez okres 6 lat, możliwe braki w dokumentacji, KRS, US, ZUS, GUS, itp.)

Oferta przewiduje kupno udziałów, zmianę siedziby, zarządu, dokonanie zmian w KRS, US, ZUS, GUS, uzupełnienie wymagalnych braków, wywiązanie się z obowiązków wynikających z KSH, OP i innych przepisów, nowy zarząd dochowa pełnej staranności w działaniach zapobiegających ujemnym skutkom przeszłych zdarzeń, a w przypadku kontroli Spółki podejmie wszelkie możliwe  skuteczne działania mające na względzie ochronę interesu Spółki i byłego zarządu. Oferta uwzględnia poprowadzenie spraw vs/US, UKS, ZUS, itp. na wszystkich szczeblach administracji włącznie z KRS, WSA i NSA.

Wariant II (dotyczy Spółki, która wykazywała obrót w okresie ostatnich 6 lat, możliwe braki w dokumentacji, KRS, US, ZUS, GUS, itp.)

Oferta przewiduje kupno udziałów, zmianę siedziby, zarządu, dokonanie zmian w KRS, US, ZUS, GUS, uzupełnienie wymagalnych braków, wywiązanie się z obowiązków wynikających z KSH, OP i innych przepisów, nowy zarząd dochowa pełnej staranności w działaniach zapobiegających ujemnym skutkom przeszłych zdarzeń, a w przypadku kontroli Spółki podejmie wszelkie możliwe skuteczne działania mające na względzie ochronę interesu Spółki i byłego zarządu. Oferta uwzględnia poprowadzenie spraw vs/US, UKS, ZUS, itp. na wszystkich szczeblach administracji włącznie z KRS, WSA i NSA.

Wariant III (dotyczy Spółki, która wykazywała obrót w okresie ostatnich 6 lat, możliwe braki w dokumentacji, KRS, US, ZUS, GUS, itp. Spółka znajduje się w trakcie kontroli, czy innych postępowań administracyjnych, czy sporach sądowych, postępowaniach układowych, czy jest zadłużona.)

Oferta przewiduje kupno udziałów, zmianę siedziby, zarządu, dokonanie zmian w KRS, US, ZUS, GUS, uzupełnienie wymagalnych braków, wywiązanie się z obowiązków wynikających z KSH, OP i innych przepisów, nowy zarząd dochowa pełnej staranności w działaniach zapobiegających ujemnym skutkom przeszłych zdarzeń, a w przypadku kontroli Spółki podejmie wszelkie możliwe skuteczne działania mające na względzie ochronę interesu Spółki i byłego zarządu. Oferta uwzględnia poprowadzenie spraw vs/US, UKS, ZUS, itp. na wszystkich szczeblach administracji włącznie z KRS, WSA i NSA.

Wszystkie warianty uwzględniają uzupełnienie lub usunięcie wszelkich braków koniecznych i możliwych do naprawienia za przeszłe okresy działalności Spółki i zarządu. Odtwarzanie i składanie zaległych deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów, prowadzenie postępowań, negocjacji i układów odbywa się w celu zdjęcia odpowiedzialności byłych zarządów z art. 299 ksh i innych przepisów.

Przejęcia i kupno Spółek.

Likwidacja Spółek.

Inne czynności.